Polityka prywatności

§ 1

Regulacje Wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego makesport.pl, którego właścicielem jest makesport Polska Robert Łukaszyk z siedzibą w Obornikach przy ul. 1 Maja 4, 64-600 Oborniki o numerze NIP 7871545025. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie makesport.pl

§ 2

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym makesport.pl
 2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.
 3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie makesport.pl w zakładce Regulamin.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a makesport Polska Robert Łukaszyk dalej zwanym, jako Sprzedawca
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

§ 3

Zasady zakresu działalności

Sklep internetowy umożliwia dokonanie zakupu produktów. Każdy towar posiada indywidualne oznaczenie. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, strukturze materiałowej z którego jest wykonany. Ceny towarów są podane w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT. Zamieszczone na stronie ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem makesport.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej. Pewne problemy techniczne z wypełnianiem formularza zamówienia występują z przeglądarkami Internet Explorer 9 i 10. Problemy wynikają z przyczyn niezależnych od administratora strony.

§ 5

Formy płatności

 1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

1.1 Poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym z dowolnego banku, Paypal)

1.2 Kartą kredytową lub debetową (obsługiwane przez Elavon)

1.3 Gotówką – płatność przy odbiorze – do rąk pracownika firmy spedycyjnej przy odbiorze towaru, do rąk pracownika Poczty Polskiej.

§ 6

Zasady zawarcia umów i realizacja

 1. Zakupy w sklepie internetowym makesport.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i określenia formy płatności oraz przesłanie zamówienia.
 2. W celu zakupu produktu dostępnego na stronie internetowej makesport.pl Zamawiający wybiera pozycje do koszyka.
 3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzone drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez makesport Polska Robert Łukaszyk.
 4. Przyjęcie zamówienia nie zawsze oznacza automatyczne przyjęcie go do realizacji. Dokładamy wszelkich starań żeby zamówione towary były wysyłane do klienta w ciągu 24h, jednak nie możemy wykluczyć sytuacji, w której dany produkt może być niedostępny w obecnej chwili. W tej sytuacji nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia alternatywnego terminu dostawy ew. zaproponowania zamiennika o podobnych parametrach technicznych i wzornictwie. W przypadku braku zgody na zamiennik zamówienie zostanie anulowane w całości lub częściowo.
 5. Zamówienie jest realizowane do 15 dni po zawarciu umowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym sobót i niedziel.
 6. makesport Polska Robert Łukaszyk prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
 7. Ceny przy produktach nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Zamawiającego i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Zamawiającego. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie nieużywanym w oryginalnym opakowaniu z metkami oraz załączonym dokumentem zakupu. makesport Polska Robert Łukaszyk zwraca należność za rzeczy zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego.
 10. Nie odbierane są paczki za pobraniem. Wszelkie zwroty należy wysyłać na adres: makesport Polska Robert Łukaszyk , ul. 1 Maja 4 , 64-600 Oborniki

§ 7

Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady powstałe bądź ujawnione w okresie 2 lat od jego wydania Zamawiającemu.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez makesport Polska Robert Łukaszyk. Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji na adres: makesport Polska Robert Łukaszyk , ul. 1 Maja 4, 64-600 Oborniki
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
 4. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Zamawiający ma również możliwość skorzystania z pozasądowych rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

§ 8

Ochrona danych

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Zamawiających. Podane przez Zamawiającego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia.
 2. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres biuro@makesport.pl

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Firma makesport Polska Robert Łukaszyk zastrzega sobie prawo do:

1.1 wolno rynkowej zmiany cen ze skutkiem od chwili dokonania zmiany;

1.2 zmiany oferty sklepu internetowego makesport.pl;

1.3 w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji części zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia na makesport.pl i stanowi integralną część zawieranej z Zamawiającym umowy.
 2. Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1

1. Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest makesport Polska Robert Łukaszyk z siedzibą w Obornikach przy ul. 1 Maja 4, 64-600 Oborniki o numerze NIP 7871545025

2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie makesport Polska oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. makesport Polska Robert Łukaszyk przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. makesport Polska Robert Łukaszyk każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. makesport Polska Robert Łukaszyk może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług:

a) nazwisko i imiona;

b) adres zamieszkania lub pobytu;

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

d) adres poczty elektronicznej;

e) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

f) płeć;

g) data urodzenia.

6. makesport Polska Robert Łukaszyk, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. makesport Polska Robert Łukaszyk zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8. makesport Polska Robert Łukaszyk przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym w celu wysyłanie Klientowi newslettera oraz innych informacji handlowych – jedynie za zgodą Klienta (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).