Regulamin karty podarunkowej

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji oraz użytkowania Karty Podarunkowej .

2.  Słownik określeń użytych w Regulaminie:

a)  Regulamin – niniejszy regulamin Karty Podarunkowej ;

b) Karta Podarunkowa lub Karta – plastikowa karta w formie bonu towarowego na okaziciela, wydana w formie elektronicznej, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w sklepie makesport Polska 64-600 Oborniki , ul. 1 Maja 4;

c) Wydawca – wydawca Karty Podarunkowej makesport Polska Robert Łukaszyk.  z siedzibą 64-600 Oborniki , ul. 1 Maja 4, NIP: 7871545025

d) Nabywca – osoba, o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w sklepie w Obornikach przy ul. lipowej 11 lub na stronie www.makesport.pl dokonuje przekazania środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie Karty;

e)  Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej ;

f)  Sklep makesport – sklep prowadzony w Obornikach przy ul. 1 Maja 4

g)   Towary- rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie ;

h)   Usługi- usługi oferowane do sprzedaży w sklepie ;

i)  Zwrot – zwrot towaru na skutek reklamacji, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

3.  Program Karty Upominkowej rozpoczyna się w dniu 15.12.2017 r.

4  Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich – do przekazania mu Karty Podarunkowej , która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w sklepach w Obornikach przy ul. lipowej 11 lub na stronie www.makesport.pl . W takiej sytuacji Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do przyjmowania Karty do realizacji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

5.  Karta jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od momentu jej aktywacji, która dokonywana jest przez pracownika sklepu , z zastrzeżeniem zapisu określonego w pkt. 7.6 poniżej. Po upływie w/w terminu Karta traci ważność.

6. W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty środki pieniężne pozostaną na niej niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu tychże środków pieniężnych.

7. W wypadku, gdy Karta zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik pod warunkiem przekazania pracownikowi sklepu pisemnego żądania wydania nowej Karty, wydania temu pracownikowi sklepu uszkodzonej Karty oraz przedstawienia paragonu dokumentującego jej aktywację, otrzyma nową Kartę, która zostanie zasilona przez Wydawcę w takiej samej kwocie, jaka będzie znajdować się na uszkodzonej Karcie w chwili jej wydania. Nowa Karta będzie miała okres ważności, który zakończy się w dniu upływu terminu ważności przewidzianego dla uszkodzonej Karty.

II. Wydanie Karty Podarunkowej 

1.  Karty Podarunkowe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Wydanie i aktywacja Karty Podarunkowej może nastąpić jedynie w sklepie w Obornikach przy ul. 1 Maja 4 lub na stronie www.makesport.pl

3.  Karta Podarunkowa może być używana bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Upominkowej oraz w okresie ważności karty.

4.  Minimalna kwota, jaką może być zasilona Karta Podarunkowa wynosi 50 złotych, zaś maksymalna kwota, jaką może być zasilona Karta Podarunkowa wynosi 300 złotych. Kwota przekazanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty. Po przekazaniu środków pieniężnych Wydawca niezwłocznie dokona aktywacji karty.

5.  Wydawca nie obciąża Nabywcy lub Użytkownika za wydanie lub korzystanie z Karty.

6.   Nabywca lub Użytkownika nie mogą anulować zasilenia ani doładowania na Karcie.

III. Doładowywanie Karty Podarunkowej

1. Użytkownik Karty Podarunkowej może dokonać jej doładowania o dowolną kwotę, przy zastrzeżeniu wysokości określonych w pkt. II 4.

2.   Doładowanie może nastąpić jedynie w sklepie Obornikach przy ul. 1 Maja 4 lub kontaktując się pod adresem biuro@makesport.pl .

3. Doładowanie Karty Podarunkowej następuje niezwłocznie w zamian za przekazanie Wydawcy przez Użytkownika środków pieniężnych wyrażonych w złotych gotówką, kartą płatniczą lub kredytową w kwocie odpowiadającej wartości doładowania.

4.  Nabywca po przekazaniu Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich otrzyma zasilenie Karty w kwocie równej wartości aktywacji Karty Podarunkowej. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepie i nie podlegają oprocentowaniu.

5.  Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. 4.9 poniżej – nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Wydawcę na inną kartę tego typu.

6.   Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu Karty.

7.  Karta Podarunkowa może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana w kasie dowolnego sklepu do wysokości wybranej przez użytkownika Karty.

8.  Nabywca poprzez zasilenie Karty Podarunkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Użytkownik poprzez użycie Karty Podarunkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

IV. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej

1.  Do realizacji w sklepie będą przyjmowane wyłącznie Karty Podarunkowe aktywne i nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

2. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania jej limitu przypisanego do Karty Podarunkowej wynikającego z wpłaty Nabywcy lub środków wpłaconych przez Użytkownika w ramach doładowania Karty Podarunkowej .

3.  Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty, reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty.

4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej wartości Karty Podarunkowej . Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w sklepie Obornikach przy ul. 1 Maja 4 lub kontaktując się biuro@makesport.pl

5.  Do zakupu towarów lub usług przy użyciu Karty Podarunkowej lub dokonania jej doładowania będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Podarunkowej bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.

6. Płatność Kartą następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepu lub podaniem numeru karty w koszyklu zamówienia na stronie www.makesport.pl. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej sklepów , saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Wydawcy za sprzedane towary lub usługi.

7  Zakup i aktywacja Karty Podarunkowej  nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

8. Wydawca oraz pracownicy sklepów mają prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a) uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;

b) braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi;

c) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).

9.  Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

10. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty będzie możliwa – wypłaci jej Użytkownikowi lub Nabywcy kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi Karty. W takim przypadku dana Karta zostanie unieważniona.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

1.  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Karty Podarunkowej po ich przekazaniu Nabywcy. Użytkownik Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.

2.  Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej .

3.  Wydawca nie umożliwia Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Podarunkowej , zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

4.  Transakcja dokonania przy pomocy Karty Podarunkowej jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem żadnych roszczeń z tego tytułu.

5.  Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty potwierdzenia przez pracownika sklepu , złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w sklepie lub od dnia doręczenia pisma Użytkownika do Wydawcy, przesłanej na adres o którym mowa w pkt. I 2 b), z dopiskiem “Karta Podarunkowa – reklamacja”.

VI. Zwrot towarów – zasady rozliczeń

1. Reklamacje konsumenckie reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy zwrot pieniędzy może nastąpić przy użyciu Karty Podarunkowej , saldo Karty Podarunkowej zostanie przez Wydawcę powiększone o kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów – jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na taką formę zwrotu.

3. Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Podarunkową będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Podarunkowej .

4. Zwrot wartości reklamowanego produktu przedłuża ważność Karty Podarunkowej.

VII. Postanowienia końcowe

1.  Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

2.  Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa – nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest znakiem legitymacyjnym – elektroniczną formą bonu towarowego.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela oraz obowiązujące przepisy prawa.

4.  Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.makesport.pl oraz dostępna w sklepie w Obornikach przy ul. 1 Maja 4.

5.  Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Podarunkowej można uzyskać u pracownika sklepu oraz na stronie internetowej www.makesport.pl

6.  Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Podarunkowych i zakończenia wydawania i realizacji Kart Podarunkowych bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Podarunkowych Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.makesport.pl

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.makesport.pl W przypadku zakończenia realizacji Kart Upominkowych postanowienie pkt. 4.10 stosuje się odpowiednio.

Oborniki, dnia 15 grudnia 2017 r.